FANDOM


Aprenentatge formal: Els aprenentatges formals són aquells duts a terme de manera regular i sistemàtica, sotmesos a les normatives legals i que porten a l'obtenció d'una acreditació o títol oficial. Altrament identificats amb l’educació reglada o ensenyament oficialment reconegut, es produeixen en institucions educatives de diferent nivell (universitat, escola, etc.) amb caràcter estructurat (segons objectius didàctics, durada o suport) i estan orientats a l’adquisició d’una titulació oficial.

Aprenentatge no formal: Els aprenentatges no formals es produeixen de manera organitzada i sistemàtica fora del sistema educatiu institucionalitzat per a facilitar determinades tipus d’aprenentatges a diferents col·lectius professionals. Parteixen de la premissa que els aprenentatges formals (o educació reglada) no són capaços de cobrir totes les necessitats que tenen les persones en matèria formativa: engloben tota aquella activitat educativa fora de l’estructura formal. En són exemples els cursos de formació contínua organitzats per diferents administracions públiques.

Aprenentatge informal: Els aprenentatges informals s’adquireixen de manera contínua i espontània i permeten adquirir i acumular coneixements i habilitats mitjançant les experiències diàries i la relació amb l’entorn. Es tracta d’aprenentatges no estructurats que no condueixen a la certificació i no acostumen a tenir caràcter intencional.

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.